7IOTAs k růstu organizace

"Money never starts an idea; it is the idea that starts the money."-William J. Cameron

Výkonost a KPI

Key performance indicators jsou nástroje jak měřit výkonnost jednotlivců v návaznosti na strategické cíle společnosti. Jak ale měřit schopnost ABSTRAKCE? Abstrakce je výsledek abstrahování, což je důležitý moment procesu poznání od smyslového k racionálnímu poznání.

Z čistě funkčního hlediska, je možná i možné přisoudit činnost abstrahování vysoce organizovaným kybernetickým systémům. Avšak je to velmi sporné takto strojově omezené funkce označovat za abstrahování. Což zpochybňuje
Charlie Munger viz článek níže.

Jak tedy v oranizaci organizovat aměřit známými nástroji schonost abstrakce a abstrahování?
Jak osdměňovat takové schopnost a zapracovat je dostrategickýc a operačních plánů firmy?
co třeba řízením živostního cyklu služeb nebo výrobků.

Akcelerace inovačního cyklu s 7IOTAs

Přispíváme k vývoji produktů a služeb, pro společnosti a jednotlivce, kteří využívájí stávající zdroje jak finanční tak lidské k realizaci změny pravidelnými inovacemi.

Inovace procesů přináší další pracovní kapitál pro konkurenceschopnost a růst našich klientů.

Tvoříme aliance s odborníky a managerskými společnostmi k zavádění systematických inovačních procesů při řízení projektů a firem


Vlastní vyhledávání